Blog,  Konkurs

Regulamin konkursu: Konkurs wiosenny

Artykuł 1

Reguły ogólne

 1. Konkurs pod nazwą “Konkurs wiosenny” (zwany dalej Konkursem), organizowany jest przez LOVE STORY JEWELLERY Urszula Lisowska ul. Wrocławska 20 lok.44, 15-660 Białystok
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady Konkursu, uprawnienia Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 3. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540). Konkurs stanowi sprzedaż premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 27 lipca 2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426).
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

Paragraf drugi

Data i lokalizacja zawodów

 1. Okres przyjmowania zgłoszeń do Konkursu rozpoczyna się od dnia 20.03.2024r. od godziny 14:00 do 31.03.2024r. do godziny 23:59 (Okres trwania konkursu).
 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 3

Zawodnicy Rywalizacji

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która:
 1. jest konsumentem w znaczeniu art. 221 Kodeksu Cywilnego tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, 
 2. wykona zadanie konkursowe, polegające na odpowiedzi w komentarzu pod postem opublikowanym na portalu społecznościowym instagram.com na fanpage’u Organizatora Konkursu, który to komentarz odpowiada na zadane w treści posta pytanie konkursowe: “Bez jakiej biżuterii nie wyobrażasz sobie wiosennej stylizacji? Co najbardziej w niej lubisz?”
 1. Uczestnik Konkursu nie może zamieścić więcej niż jednego komentarza pod postem konkursowym, stanowiącego wykonanie zadania Konkursowego. 
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające w związkach partnerskich.
 3. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, staje się jego Uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Uczestnik Konkursu w każdym czasie może wycofać swoje uczestnictwo w Konkursie.

Paragraf 4

Wyróżnienia konkursowe

 1. W Konkursie wyłaniany jest 1 (jeden) Zwycięzca Konkursu.
 2. Organizator przewiduje dla Zwycięzcy Konkursu nagrodę:
 • 1 dowolny naszyjnik ze sklepu Organizatora

Osoba biorąca udział w Konkursie nie jest uprawniona do delegowania swoich praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym prawa do otrzymania Nagrody.

§5 został przerobiony.

Regulamin zawodów

 1. Aby zapewnić prawidłową organizację i przebieg Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (zwaną dalej: Komisją Konkursową). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora. Komisja Konkursowa dokona oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokona wyboru Zwycięzcy.
 2. Komisja Konkursowa z całej puli odpowiedzi konkursowych przesłanych w terminie do 31.03.2024 do godziny 23:59 dokona wyboru najbardziej kreatywnego i atrakcyjnego komentarza do dnia 05.04.2024 r. Ogłoszenie Zwycięzcy Konkursu pod postem konkursowym przez Komisję Konkursową nastąpi do dnia 05.04.2024 r., zaś przekazanie Nagrody nastąpi nie później niż w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia Zwycięzcy (nie później niż do 19.04.2024 r.).
 3. Praca Zwycięzcy może zostać opublikowana w mediach społecznościowych Organizatora. W związku z powyższym Uczestnik Konkursu wraz ze wzięciem udziału w Konkursie jednocześnie:
 • Wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska na Instagramie oraz pośrednio na Facebooku,
 • przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną swymi działaniami lub zaniechaniami w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności w związku z podaniem nieprawdziwych danych,
 • oświadcza, że jest wyłącznym twórcą pracy konkursowej i praca ta nie narusza praw osób trzecich.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że próbowali w niedozwolony sposób wpływać na przebieg Konkursu lub dopuścili się naruszenia Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w wypadku: -zgłaszanych wątpliwości Uczestników Konkursu, celem doprecyzowania regulacji, -zwiększenia ilości Nagród, bądź wydłużenia Okresu Trwania Konkursu
 • zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Artykuł 6

Odbiór nagrody

 1. Informacje o przyznaniu Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcy przez Organizatora poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym instagram.com maksymalnie do 19.04.2024r.
 2. Organizator podejmie próbę skontaktowania się ze Zwycięzcą. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, jak również w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, osoba ta traci prawo do nagrody.
 3. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody przewidzianej w Konkursie na inną czy też na otrzymanie jej wartości pieniężnej.

Artykuł 7

Ustawa o ochronie praw autorskich

 1. Treści zamieszczone przez Uczestnika Konkursu w związku z udziałem w Konkursie oraz wszelkie inne materiały stworzone przez Uczestnika w związku z Konkursem, mogą stanowić utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z dnia 6 czerwca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) (dalej: Utwór).
 2. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że Utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.
 3. Uczestnik poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji, z prawem udzielenia dalszej licencji, na czas 5 lat od dnia zgłoszenia udziału w Konkursie, do korzystania z Utworu (w szczególności Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, o którym mowa w 3 ust. 1 k) niniejszego Regulaminu na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 • w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisane w powyższych punktach – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach.
 1. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania Utworu, opracowania Utworu, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia przez Uczestnika Konkursu ich praw, w szczególności praw autorskich do Utworu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Utworów zgłaszanych przez Uczestnika Konkursu.
 4. W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, związanymi z naruszeniem praw osób trzecich przez Uczestnika, Uczestnik przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia.

Rozdział 8

Informacje osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych zebranych w czasie Konkursu jest LOVE STORY JEWELLERY Urszula Lisowska ul.Wrocławska 20 lok.44, 15-660 Białystok. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO); w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym obowiązków sprawozdawczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. przy czym uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku wyrażenia odrębnych i dobrowolnych zgód przez Uczestnika Konkursu dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych Organizatora (podstawa prawna art. 6 ust. 1a) RODO).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane zostały zebrane najpóźniej do dnia wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Po tym okresie bezpiecznie usuniemy Państwa dane.
 4. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Uczestników Konkursu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym udziałem w Konkursie. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora w procesach marketingowych, a także podmioty przetwarzające w imieniu Administratora dane takie jak dostawcy usług IT, usług doradczych, pocztowych, telekomunikacyjnych.
 7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wycofania udzielonej zgody, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Artykuł 9

Skargi i zażalenia

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane w formie pisemnej przez Uczestników na adres Organizatora, z dopiskiem reklamacja konkurs “Konkurs wiosenny”
 2. Reklamacje powinny być sporządzone w sposób dający możliwość identyfikacji osób je składających, tj.: zawierać imię i nazwisko osoby oraz dokładny adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. Organizator powiadomi o rozstrzygnięciu reklamacji w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez osobę zgłaszającą reklamację, ewentualnie w formie odpowiedzi na wskazany adres e-mail, w przypadku, gdy osoba składająca reklamację zawrze stosowny ku temu wniosek w treści Reklamacji.

Rozdział 10

Finalne ustalenia

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Skierowanie sprawy na drogę sądową powinno nastąpić po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Organizatora Konkursu.